THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY 1914-18

FOR COLLECTORS OF ITS POSTAL ITEMS
by
JOHN DIXON-NUTTALL

An index prepared by Brian Presland & revised in Feb 2002


Back to the Introduction

Note: the format of the index (eg 6.B.4) refers to the printed copy of the work and means chapter 6 section B. It will provide a guide to which section of this webbed version to look in.

Regimental Index

1 Armee 6.B.1
2 Armee 6.B.1
3 Armee 6.B.3
4 Armee 6.B.4
5 Armee 6.B.4
6 Armee 6.B.6
7 Armee 6.B.6
10 Armee 6.B.7
11 Armee 6.B.7
1 ISA [Isonzo Armee] 6.B.5
2 ISA 6.B.6
9, d. Armee [Deutsch Armee 6.A.4
11, d. Armee 6.A.5
14, d. Armee 6.A.5
1 Gen Kmdo 6.C.5
2 Gen Kmdo 6.B.2
4 Gen Kmdo 6.C.6
7 Gen Kmdo 6.C.7
16 Gen Kmdo 6.D 31
Gen Kmdo LV [Abs Kowel] 6.A.6
1/X1X Gp [Gruppe] 6.A.8
V11 d.Korps [Verst] 6.A.8
X d.Korps [Verst] 6.A.8
XXV d, Kps [Korps] 6.A.8
108 d. Inf Div Kmdo 6.A.11
Artillery 5 4, 5 18
9cm Kn Bt. [Kan Batt] [Kannon Batt] 6.J.43
10.4cm Kn Batt. [Kan Batt] 6.J.44
10.5cm Kn Batt. [Kan Batt] 6.J.44
10cm Hb Batt. [Howitzer Batt] 6.J.45
10cm Kn Batt. [Kan Batt] 6.J.44
12cm Hb Batt. [Howitzer Batt] 6.J.45
12cm Kn Batt. [Kan Batt] 6.J.44
13cm Kn Batt. [Kan Batt] 6.J.45
15cm Hb Batt. [Howitzer Batt] 6.J.46
15cm Ms Batt. [Mort Batt] 6.J.47
18cm Kn Batt. [Kan Batt] 6.J.45
21cm MI Batt 6 J 47
24cm Ms Batt. [Mort Batt] 6.J.47
30.5cm Ms Batt. [Mort Batt] 6.J.47
35cm Kn Batt. [Kan Batt] 6.J.45
38cm Hb Batt. [Howitzer Batt] 6.J 46
42cm Hb Batt. [Howitzer Batt] 6.J.46
59 Art Kmdo 6.F.16
A Gp [Armee Gruppe] 6.A.5
Abschnitt Kowel 6.A.6
Albanien A. Gp 6.A.5, 6.C.12
Alpen Korp.d. 6.A.7
Armee in the field 4.1
Armee Post Direktion 8.A.1
Auto truppe 4.13
Backereien [Bakerie] 4.14
Barth, Gp Ritt Von 6.E.42
Beckmann, d Gp[kmdo.d. 108ID] 6.A.11
Békési, Ku Lst Inf Brig.Gp. 6.E.42,6.E.75
Belluno, A Gp 6.A.5
Below, d. H Gp. 6.A.3
Benes, von K. Brig 6.E.74
Benigni Gp, Kps 6.A.8
Berndt Kav Kps 6.C.16
Bernhardi, d. A Gp, Gp 6.A.6
Berrer, d Gp 6.A.11
Beskiden d.Korp.. 6.A.7
bh Et Batt [Bos/Herz Etapp] 6.G.49
bh FJB [Bos/Herz Jaeger Bt] 6.G.21
bh Inf Regts [Bos/Herz] 6.G.19
BHD Generals 6.A.12
Blechinger Gp 6.E.42
Böhm Ermolli , H Gp 6.A.1
Bolzano von, Inf Brig 6.E.42
Boroević, H Gp,. H.Front 6.A.1
Braun, Rudolf, Gp 6.A.8
Brgat Gp 6.E.421
Brig Pioneer Abtlg. 7.B.-7.B.1
Brigades 6.E.1
Broddenrith kk Lts Inf Brig 6.E.42
Brucken Batt [BK] 7.A.8
Brudermann, FA Brig Gruppe 6.F.21
Bugarmee, d. 6.A.4
Cavalry 5.3. 5.15
Conrad, H Gp 6.A.2
Conta, d. Gp 6.A.11
Czibulka Kps 6.C.15
d A Gps 6.A.5/7
d Alpen Kps 6.A.7
d Armee 6.A.4
d Armee 9 6.A.4
d Armee 11 6.A.5
d Armee 14 6 A 5
d Armee Woyrsch 6.A.8
d Beskirden Kps 6.A.7
d Gen Kmdo LV [Abs Kowel] 6.A.6
d H Gp 6.A.2
d Karpathen Kps 6.A.8
d KarpathenKps 6.A.7
d Kps 6.A.7/8
d Kps Diefenbach 6.A.8
d Landwehr Kps [Woyrsch] 6.A.8
d Reserve Kps 6.A.8
d Sud Armee 6.A.4 1.B.1
d VIII Korps 6.A.8
d X Korp 6 A.8
d XXV Korp 6.A.8
d.Landwehr Korp Woyrsch 6.A.8
Dalmatiner Gb Kn Dion Kav Art 6.J.35
Dalmatiner Schutz, [rt D Sch Div] 6.H.10
Diefenbach d Korps 6.A.8
Divisions Inf 6.D.1
Dominic Brig 6.E.41
Donau Gruppe von Nossek 6.E.44
Dragoon Regt 6.H.1
Eben, d. A Gp 6.A.6
Edelweiss Div 6.D.1
Eichhorn, d.H Gp 6.A.3
Ein Jahig Frei Willige 2.C.6
Eisenbahn Truppe 4.11
Ellison, Brig, Gp 6.E.43
Eltz, Gp Obst 6.E.43
Erganzungsbezirk 3.7
Etappenformation 4.6 4.16
Etappenpost 8.A.2
Etschtal, Gp 6.A.9 6.F.15 6 D 33
Eugen A/H Gp, A.Front 6.A.1/2 6.A.5
FA Brig [Feld Art Brig ] 6.F.1
FA Regt K [Kaiser Feld Art Regt] 6.J.36
Falkenfehd 6.A.6
Falkenhayn d/A Gp. Kps 6.A.11
FAR [Feld Art Regt] 6.J.1
Fasser, Gp 6.E.43
Fath, Kps 6.C.13
Feld Jaeger Batt [FJB] 6.G.21
Feld Kan Div [FKD] 6.J.9
Feld Kan Regt. [FKR] 6.J.1
Feld Post Amts [dates] 8.B.1
Feld Post Direktion 8.A.2
Feld Verpflegs Anstalten 6.E.43
Ferdinand, Joseph HGp. EH 6.A.2
Ferdinand, Peter Gp 6.A.10
FHD [Feld Howitzer Div]. 6.J.16
FHR [Feld Howitzer Regt] 6.J.10
Fiume Abschnitt 6.E.47
Flak Bt. Züge [Anti A/C Train Batt] 6.J.48
Flieger Komp 4.B.3
Flitsch Gp 6.E.43
Fortress Trient 6.E.52
Frei Willigen Sch 6.K.3
Freisinger Gp 6.E.43
FRW Formation 5.11
Fs A Baon [Festung Art Batt] 6.J.39
Fs A Brig [Festung Art Brig] 6.F.21
Fs Art [Festung Art] 5.25
Fs. ARegt [Festung Art Regt] 6.J.37
Fülopp Gp 6.E.43
Dalmatiner GbKnDion [Gebirg Kan Div] 6.J.33
Etschtal, Gp. Kmdo 6.F.15
Galle. Gp 6.E.43
Gallwitz, d.Gp 6.A.11
Gauge, GM - Pion Gp 7.A.4
Gb AA [Gebirg Art Ab] 6.J.33
Gb AR [Gebirg Art Regt] 6.J,27
Gb Brig - [Gebirg Brig] 6.E.34 6.E.55
Gb Sch Regt [Mnt Sch Regt] 6.G.29
Gen d Kav Marschall 6.C.16
Gen Kmdo No 1 6.C.5
Gen Kmdo No 4 6.C.6
Gen Kmdo No 7 6.C.7
Gen Kmdo No16 6.D.31
Gerok, A Gp, d.Gp. Kps 6.A.11
Giraldi Gp. 6.E.44
Globocnik Gp 6.E.42 6.E.78
Goiginger, Heinrich Inf Div 6.D.26
Golobar Planina Gp 6.E.42
Gp 1/ X1X [81 Div] 6.A.8 6.D.30
Gp 1/47 6.E.42
Grenz Abschnitt 6.E.44
Gruppen, Gps 6.A.8
Grzesicki, kk Lst Gp 6.E.44
Guseck, von Gp 6.A.9
H Gp 6.A.1
Ha Brigs 50 - 54, 57 6.E.54
Habermann,Gp 6.A.9
Haberunann See 7 Armee
Hadfy Gp Kps 6.C.15
Haslehner Gp 6.E.44
Hattinger Gp 6.E.43
Hauer Kav Kps 6.C.17
Hausser Brig. Gp 6.E.44
Haustein KuLst. Brig 6.E.44 HS
Heinlein Gp. 6.E.74
Heinlein KGp 6.E.74
Heirrich Goiginger 6,D.26
Henriquez, Gp. - Kps. 6.A.9
Herbertstein Gp, Kav Kps 6.C.16
HFA Brig [Honved Feld Art Brig] 6.F.11
HFAR [Honved Feld Art Regt] 6.J.9
HF Heeres Front Sudwest Front 6.A.1
HFHR [Honved Feld Howitzer Regt] 6.J.17
HFKR [Honved Feld Kan Regt] 6.J.9
HHD Honved Hussar Div 6.H.11
HHR Honved Hussar Regt 6.H.10
HI Brig - Honved Inf Brig 6.E.12.33.38
HID - Honved Inf Divs 6.D.9
HIR Honved Inf Regt 6.G.30
HKD. Honved Cav Div 6.D.38
HKFA Brig [Honved Kaiser Feld Art] 6.F.20/21
HGbAA [Hoch Gb Art Abtlgn] 6.J.34
Hofman Kps 6.C.14
Hohenberger Brig 6.E.44
Honved Landwehr 3.D.1
Hordt Gp see IV Korp
Hospodarz. Gp 6.E. 45
Hostasch Brig 6.E.45
Hoyos Komb 6.E.71
HRFHR [Honved Res Feld How Regt] 6.J.18
HRFKR [Honved Res Feld Kan Regt] 6.J.10
HS Abt [Honved Sappeur Abtlg] 7.A.11
Hussar Regt 6.H.4
Infanterie 5.1 - 5.8
Inf Brig 6.E.1
Inf Divs 6,D,1
Inf Regts 6.G.1
Isonzo Armee [ISA] 6.B.5
Isonzo 2 Armee 6.B.6
Jaeger Batt 6.G.24
Joesph, EH H.Gp HF 6.A.2
Joseph Ferdinand, EH A.Gp 6.A.2
Jung Schutzen 6.K.4
Juriseric Gp 6.E.45
Kadetten Schule 2.C.5
Kaiser Jaeger Batt 6,E.37 6.E.67
Kaiser Jaeger Div 6.D.4
Kaiser Jaeger Regt 6.G.19
Kaiser Schutzen Regt 6.G 33
Karl, EH H.Front. H.Gp 6.A.2
Kárntner - Rohr A. Gp 6.B.7
Karpathen Kps d.Kps 6.A.7
Kavallerie 5.B.1
Kav Brig 6.E.68
Kav Divs 6.D.33
Kav Sch Div 6.H.12
KFA Brig [Kaiser Feld Art Brig] 6.F.20
KJB, KJD, KJR - See Kaiser Jaeger
kk Ldw 3.11 5.9
kk Lst Bezirk 3.16
kk Lst Etappen Batt 6.G 44.48.52
kk Gb Art Regt [kk Gebirg. Art.Regt] 6 J.27
kk Lst Gb Brig 6.E.63
kk Lst Hussar Div. Regt 6.H.11
kk Lst Hussar Halb Regt 6.H.11
kk Lst Inf Batt 6.G.38/42
kk Lst Inf Brig 6.E.1. 11.28/32
kk Lst Inf Div 6.D.32
kk Lst Inf Regt 6.G.35
kk Lst MA Brig 6.E.76
kk Lst SA Abtl. 7.13
kk Lst Terr Brig 6.E.75
kk Lst Tirol Batt 6.G.43
kk RFHR [kk Res Feld Howitzer Regt] 6.J.16
Kletter Gp 6.A.9
Knall, Major (HFA Brig) 6.F.21
Köckh, Lst Inf Brig 6.E.45
Komb HID -[Honved Inf Div] 6,D.24
Korps 3.4 6.A.7 6.C.1
Kosek Gp 6.A.9
Kovess, A Gp H Gp 6.A.6
Kövess, FM, H.Front 6.A.2
Kowel, Abschnitt [see 1 Korp] 6.A.12
Kraewel,d. Gp 6.A.11
Kranz Gp. 6.E.45
Kranz Kaiser Brig 6.E.74
Krauss Gp. Komb Kps 6.C.12
Krobatin H Gp 6.A.2
KschArt Kmdo [Kaiser schw Art Kmdo] 6.F.15
K Sch Brigs [Kaiser Scht Brig] 6.E.26/29
K Sch Div [Kaiser Scht Div] 6.D.34
K Sch Regt [Kaiser Scht Regt] 6.G.29
Kuhn Inf Brig. Gp 6.E.45
ku Ldw [Hung Landwehr] 3.14
Ku Lst Abtlg [ku Landsturm Abtlg] 7.13
ku Lst Bezirk 3.17
ku Lst Etappen Baon 6.G.47
ku Lst Etappen Brig 6.E.75 6.G.52
ku Lst Gb Brig [Lst Gebirg Brig] 6.E.63
ku Lst Hussar Det 6.H.12
ku Lst Hussar HA Regt 6.H.12
ku Lst Hussar Regt 6.H.11
ku Lst Inf Brig 6.E.29 6.E.40 6.E.63
ku Lst Inf Regt 6.G.44
ku Lst Hussar Regt 6.H.12
Landes Verteidigung Kmdo 6.C.9
Landes Verteidigung Tirol 6.A.12
Landsturm [Ldst] 5.10
Landwehr Korp - von Woyrsch 6.A.8
Landwehr Territorial Bezirk 3.C.1
Le Gay Gp 6.E.43
Lehmann Kav Kps 6.C.16
Leide Gp 6.E.45
Lempruch von Brig 6.E.45
Lesachtal Gp 6.E.45
Liechenstein von Gp 6.E.45
Lindenrode von kk Inf Brig 6.E.45
Linsingen, d. H Gp 6.A.3
Liposcak, Gp 6.A.9
Litzmann, d A.Gp. dGp. DKps 6.A.6
Ljubicic Gp 6.A.9
Lörinczy Gp 6.A.45
Lottspreich Gp 6.E.46
Lst Et Brig 6.E.75
Lst Inf Baon 6.G.38
Lst Inf Brig 6.E.-1.33.39.41
Lst Inf Regt 6.G.35
Lst Kriegsgefangenen 4.B.6
Lst MA Brig 6.E.76
Lst Sappeur Abtlg 7.A.11
Lst Terr Brig 6.E.75
Luftfahrt Truppe 4.12
Lüttwitz,d. Gp 6.A.12
Lützendorf Gp 6.C.16
LV d Gen Kmdo 6.A.6
LV / LVD Tirol 6.A.12
Mackensen, d. H.Gp 6.A.3
Marenzi, Gp 6.A.10 6.E.46
Marschall Kps Preuss GdK 6.C.16
Martiny Gp 6.C.15
Marwirz, d A. Gp. d.Gp 6.A.7
Misc Art Units 6.J.50
Morganstein Gp 6.E.46
MrácekBrig, Ldst Brig 6.E.46
Nassfeld, Gp 6.E.46
Nossek, von Donau Gp 6.E.46
Orient Korp 6.E.46
Ost Armee 6.B.2
Ost, Ober Kmdo 6.B.2
Papp, Inf Brig, HI Brig 6.E.46
Passetti, von Gp 6.E.47
Panzer Züge (Armoured Train) 6.J.49
Pengor, Obst, Feld Art Brig (FA Brig) 6.F.14
Peter EH Ferdinand Gp 6.A.10
Pflanzer, Baltin, A Gp 6.B.6
Piasecki, kk Lst Inf brig 6.E.47
Pioneer 4.10
Pionier Abtlg [P.Abtlg] 7.A.11
Pioneer Batt, [PB] 7.A.5
Pioneer Batt Bos Herz [PBbh] 7.A.4
Pioneer Gruppe 7.A.8
Pola Kriegshafen, Ascht Fiume 6.E.47
Polen Legion 6.D.33
Postal Services 8.1
Preuss Kps 6.C.16
Pustertal, Feld Art Brig [FA Brig] 6.F.14
Pustertal Komb Div 6.D.23
Raibl, Gp 6.E.47
Rattendorfer Alpe Gp 6.E.47
Recruiting areas 3.12
Reifritz, Kaiser Gp [K.Gp] 6.E.74
Reinöhl, Gp 6.E.47
RFABrig [Res Feld Art Brig] 6.F.1
RFHR [Res Feld Howitzer Regt] 6.J.10/16
RFKD [Res Feld Kannon Div] 6.J.9
RFKR [Res Feld Kan Regt] 6.J.1/8
Riemann, d A Gp 6.A.7
Riva Abschnitt 6.E.47
Rochel, kk Lst Inf Brig 6.E.48
Rogatica, Mob Fs Brig 6.E.48
Rohr Armee, A.Gp 6.B.7
Rohr [Kärntner] A Gp 6.B.7
Roth, Kps 6.C.9
rt. Art Abtlg. Bt. (Reitende Art Det Batt) 6.J.36
rt. Art Div. (Reitende Art Div)(Kav) 6.J.36
rt D Schutzen Div [Dalmatiner] 6.H.10
rt.HAA. Bt [Reitende Honved Art Det Bt] 6.J.37
rt. KSchD [rt Kaiser Schutz Div] 6.H.10
rt. Schutz Brig 6.E.75
rt. Sch R [rt Schutz Div No 12] 6.D.38
rt. Schutz Regt 6.H.8
rt. TK Sch D 6.H.10
Russ, Gp 6.E.47
s.Art Regt [Schwere Art Regt] 6.J.41
s FAR [Schwere Feld Art Regt] 6.J.22
sFARK [Schwere Kaiser Feld Art Regt] 6.J.37
sFHD [Schwere Feld How Div] 6.J.21
s.Hb Batt [Schwere Howitzer Battery] 6.J.46
s.HFAR [Schwere Honved Feld.Art Regt] 6.J.23/25
s.Kn Bt [Schwere Kanone Bat] 6.J.45
s.RFAR [Schwere Res Feld.Art Regt] 6.J.22/26
Sanitats Anstalten / Spitäler 4.15
Sappeur Batt [SB] 7.8
Sappeur Truppe 4.9
Sávoly, H Inf Brig 6.E.47
Schenk, Gp 6.A.10
Scheuss Enburg 6.E.74
Schiess Lst Inf/Et Brig 6.E.49 6.E.76
Schmidbacher, Gp 6.E.49
Schmidt Gp 6.A.15
Schnitzler, Brig 6.E.49
Scholtz, Armee 6.A.3
Scholtz, d.H Gp 6.A.3
Scholtz, Gp Ku Lst Inf Brig 6.E.49
Schotsch, Gp 6.E.49
SchSch Brig (Schiess Schule Brig) 6.F.21
Schutzen Brigs 6.E.8
Schutzen Div 6.D.10
Schutzen Regt 6.G.25
Schwartz, Gp. KuLst Inf Brig 6.E.49
Schwer, Gp 6.C.16
Scotti, Gp - XV Korp 6.C.9
Scotti, Gp 6.E.48
Siebenburgen, Gp 6.A.10
Sorsich, Gp. von 6.A.10
Stande Schutzen [St Sch] 6.K.1
Stein, A Gp. d.Gp 6.A.12
Stöger - Steiner Komb Inf Div 6.D.28
Streith Gp.Brig. Lst Inf Brig 6.E.49
Südarmee,d. 6.A.4
Sudwest Front, H Front 6.A.1
Sunkel, d. Gp. 6.A.12
Szabó, von Brig. Gp 6.E.50
Szivó, von kk 10 K Brig , Gp 6.E.50
Szurmay Gp. Kps 6.C.14
Technische Truppen 4.9
Telegraphen Truppen 4.10
Tersztyänszky, A Gp 6.A.5
Tirol Baon (Ldst) 6.G.43
Tirol Landes Vertiedigungs 6.A.12
Tirol LVD 6.C.9
Tirol - LV / LVD 6.A.12
Tirol Rayon [I - V] 6.E.50/51
Tork Gp 6.E.52
Train Truppe 4.13
Trebinje Mob Gp 6.E.52
Trient Absch Kust Rayon 6.E.52
Trient Fs [Fortress] 6.E.52
Trollmann Gp 6.C.16
Truppen des Kmd Gen in BHD 6.A.12
turk FHD [turk Feld Howitzer Div] 6.J.17
turk FHR [turk Feld Howitzer Regt] 6.J.17
Uhlan Regts [UR] 6.H.6
Unter Offizieres 2.C.8
Urban Baon (Ldst) 6.G.43
Vécsey, Kav Gp 6.E.76
Verst, d. VIII Kps 6.A.8
Verst, d. X Armee Kps 6.A.8
Vidale, von Gp 6.E.53
Vidossich, Gp FA Brig [F Art] 6.F.21
Vidossich, Gp 6.E.53
Vuchelich, Gp 6.E.53
Vukadinovic, Gp 6.E.53
Wagner, Gp 6.E.53
Wasserthal, von Konstantin Gp 6.E.53
Weisz zu Scheussenburg Gp 6.E.74
Woyrsch d Armee, d HG 6.A.8
Woyrsch d Landwehr Kps 6.A.8
Ybl,von Lst Et Brig 6.E.76
Zach Gp 6.E.53
Zhuber, Brig , Gp 6.E.53
Zloczów, Abschnitt 6.A.12

Non Regimental Index [in English]

Army Organisation 3.1
Aspirant Officers / Officials 2.15
Audit & Control officials 2.25
Austro-Hungary part in WW1 1.1
Badges of rank 2.21
Cash officials 2.25
Chaplains 2.23
Combatant officers 2.14
Date sequence - WW1 1.5/10
Eastern front - map 1.11
Engineering Officers 2.15
General staff officers 2.14
German terms 2.4
Hungarian terms 2.8
Intendance officials 2.25
Italian front 1.12
Judge advocates 2.23
Landsturm engineers 2.23
Medical officers 2.23
Military officials 2.16 2.23
Military service 2.1
NCOs 2.20
Non combatant officers 2.13 2.23
Officer promotion 2.16
Officer ranks 2.13
Officer recruitment 2.17
Officer training 2.19
Organisation - Army 3.1
Paymasters 2.23
Pharmacist 2.24
Registration officials 2.24
Supply officials 2.25
Tech artillery officials 2.24
Veterinary officials 2.24

Abbreviations

[NB: some abbreviations not listed are the initial letters of the name,
eg sHB is schwere Howitzer Battery.]

AGp
Armee Gruppe
Art
Artillerie
Bt
Batterie
d
Deutsche
FA
Feld Artillerie
Fs
Fortress
Gb
Gebirg
Gp
Gruppe
Hb
Halb
HF
Heeres Front
HGb
Hoch Gebirg
HGp
Heeres Gruppe
Inf
Infantrie
KBrig
Kaiser Brig
KGp
Kaiser Gruppe
Kn
Kanone
Kps
Korps
Lst
Landsturm
LV
Landes Verteidigung
rt
Reitende [Mounted]
Sch
Schutzen
s.
Schwere

Back to the Introduction

Last updated 13 Mar 2002